Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISÓW:

Paulina Górska 12-07-2010, ostatnia aktualizacja 08-05-2017 14:34

 • WWW.RP.PL
 • WWW.PARKIET.COM
 • WWW.ZW.COM.PL
 • WWW.SUKCESMAGAZYN.PL
 • WWW.BLOOMBERGBUSINESSWEEK.PL

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia Usług w serwisach internetowych umieszczonych w następujących domenach: www.rp.pl, www.parkiet.com, www.zw.com.pl, www.sukcesmagazyn.pl, www.bloombergbusinessweek.pl (zwanych dalej wspólnie, bądź w określonych przypadkach pojedynczo: „Serwisem”), zasady korzystania z tych Usług i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi.
 2. Administratorem Serwisu i Usługodawcą jest Gremi Media SA (dalej: „Usługodawca”, bądź „GM”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, (00-838) Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000478681, NIP: 527-270-17-13, REGON: 146896842, adres e-mail: serwisyplatne@rp.pl, nr tel.: (+48 22) 463-00-66 (w godzinach od 8:00 do 17:00), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 3. Serwis www.rp.pl jest prowadzony w drodze elektronicznej przez GM. Redakcja Serwisu mieści się pod adresem siedziby GM określonym w ust. 2.
 4. Serwis www.parkiet.com jest prowadzony w drodze elektronicznej przez GM. Redakcja Serwisu mieści się pod adresem siedziby GM wskazanym w ust. 2.
 5. Serwis www.zw.com.pl jest prowadzony w drodze elektronicznej przez GM. Redakcja Serwisu mieści się pod adresem siedziby GM wskazanym w ust. 2.
 6. Serwis www. sukcesmagazyn.pl jest prowadzony w drodze elektronicznej przez GM. Redakcja Serwisu mieści się pod adresem siedziby GM wskazanym w ust. 2.
 7. Serwis www. bloombergbusinessweek.pl jest prowadzony w drodze elektronicznej przez GM. Redakcja Serwisu mieści się pod adresem siedziby GM wskazanym w ust. 2.
 8. GM zastrzega, że:
  1. Serwis www.rp.pl nie jest elektroniczną wersją wydawanego przez nią dziennika pod tytułem „Rzeczpospolita”;
  2. Serwis www.parkiet.com nie jest elektroniczną wersją wydawanego przez nią dziennika pod tytułem „Parkiet”;
  3. Serwis www.zw.com.pl nie jest elektroniczną wersją dziennika pod tytułem „Życie Warszawy”;
  4. Serwis www.sukcesmagazyn.com.pl. nie jest elektroniczną wersją wydawanego przez nią czasopisma (magazynu) pod tytułem „Sukces”;
  5. Serwis www. bloombergbusinessweek.pl nie jest elektroniczną wersją wydawanego przez nią czasopisma pod tytułem „Bloomberg Business Polska”.
 9. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), które odbywa się na mocy umowy zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.
 10. Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone w Serwisie, z wyłączeniem usług podlegających pod odrębne regulaminy. Usługodawca określa w Serwisie jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.
 11. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet. Korzystanie przez Usługobiorcę z niektórych Usług udostępnianych w Serwisie, w szczególności z Usług dostępnych tylko w przypadku Rejestracji wymaga dostępu do poczty elektronicznej.
 12. Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania, dokonując Rejestracji w Serwisie Usługobiorca poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania, co jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usług wymagających zarejestrowania.
 13. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 14. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

II DEFINICJE

 1. Usługodawca - Gremi Media SA („GM”)
 2. Usługobiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę, objętych Regulaminem.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22¹ ustawy z dnia z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny - tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.);
 4. Login - adres e-mail Użytkownika, konieczny do uzyskania dostępu do Konta, podawany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 5. Hasło - ciąg znaków wybranych przez Usługobiorcę w procesie Rejestracji.
 6. Rejestracja - jednorazowa czynność faktyczna dokonywana przez Usługobiorcę z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta i korzystania z określonych w Serwisie Usług wymagającego Rejestracji.
 7. Konto – indywidualny, oznaczony Loginem i Hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę w wyniku Rejestracji oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach, dzięki któremu możliwa jest edycja ww. danych, a także korzystanie przez Usługobiorcę z udostępnianych przez Usługodawcę funkcjonalności Serwisu, w tym z Usług.
 8. Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców na zasadach określonych w Regulaminie.
 9. Bloger – Usługobiorca prowadzący Blog Zwykły, bądź Blog Komercyjny w ramach Serwisu, w którym dostępna jest ta Usługa.
 10. Blog Zwykły - Blog, prowadzony przez Blogera, który nie jest upoważniony przez Usługodawcę do umieszczania reklam ani materiałów promocyjnych na Blogu.
 11. Blog Komercyjny - Blog, prowadzony przez Blogera, który jest upoważniony przez Usługodawcę do umieszczania reklam i materiałów promocyjnych w ramach Blogu, na podstawie odrębnej umowy zawartej w formie pisemnej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą chcącym korzystać z tej Usługi.
 12. Wpis – wszelkie treści, w tym komentarze zamieszczane przez Usługobiorców w ramach Serwisu świadczącego Usługi w tym zakresie, w tym w ramach Forum lub Bloga.

III ZAKRES USŁUG

 1. Usługami oferowanymi w ramach określonego Serwisu przewidującego świadczenie danej Usługi są w szczególności:
  1. możliwość przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, danych itd.) zamieszczanych w Serwisie, udostępnianych przez Usługodawcę w ramach dostępu bezpłatnego i płatnego;
  2. udostępnianie miejsca na serwerach Usługodawcy w celu dodawania komentarzy pod wybranymi przez Usługodawcę materiałami w Serwisie oraz ich wyświetlanie przez Usługodawcę w Serwisie;
  3. udostępnianie Blogerom zasobów systemu teleinformatycznego w celu przechowywania Wpisów składających się na Blog i wyświetlanie Wpisów w Serwisie;
  4. możliwość korzystania z forum dyskusyjnego („Forum”) w Serwisie polegająca na dodawaniu Wpisów oraz ich wyświetlanie w Serwisie przez Usługodawcę;
  5. udostępnianie elektronicznego wydania dzienników: „Rzeczpospolita” i „Parkietu”, czasopisma (magazynu) „Sukces”, czasopisma Bloomberg Businessweek Polska;
  6. Usługa archiwum „Rzeczpospolitej” i Usługa archiwum „Parkietu” (dalej: „Archiwum”);
  7. przesyłanie newsletterów do Usługobiorców;
  8. udostępnianie Usługobiorcom kalkulatorów, wyszukiwarek lokat, kredytów itp.;
  9. możliwość zadawania Usługodawcy drogą elektroniczną pytań związanych z określoną tematyką Serwisu;
  10. możliwość zakupu produktów (w tym publikacji) oferowanych w Serwisie.
 2. Aktualny wykaz Usług oferowanych w ramach Serwisu dostępny jest w zakładce http://www4.rp.pl/stronaproduktowa

 3. Usługodawca określa na odpowiednich stronach Serwisu rodzaje Usług wymagających dokonania Rejestracji w Serwisie lub podania określonych danych osobowych, jak również określa rodzaje Usług odpłatnych.
 4. Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia albo zmiany zasad ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług w drodze zmiany Regulaminu, bądź w zakresie nie określonym Regulaminem, informując o tym na stronie Serwisu, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia Usług.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zamieszczania na stronach Serwisu informacji o promocjach w zakresie udostępniania Usług, w tym objętych nimi produktów, za pośrednictwem Serwisu.
 6. Usługobiorcę obowiązuje Cena podana przy produkcie udostępnianym mu za pośrednictwem Serwisu w chwili jego umieszczenia w koszyku, z uwzględnieniem ewentualnej aktualnie obowiązującej promocji.

IV WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować:
  1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
  2. przeglądarką internetową: Mozilla FireFox 30.x lub nowszą, Google Chrome 35.x lub nowszą, Microsoft Internet Explorer 10.0 lub nowszą, Apple Safari 5.x lub nowszą, obsługującą technologie cookies;
 2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies.

V ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnych Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Usługobiorcę (np. kliknięcie w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w Serwisie, wysłanie do Usługodawcy pytania związanego z określoną tematyką Serwisu, wysłanie przez Usługobiorcę do Usługodawcy komentarza do określonego materiału w Serwisie lub wpisu na forum dyskusyjnym w celu zamieszczenia w Serwisie). Zawarcie niektórych umów o świadczenie bezpłatnych Usług wymaga zarejestrowania w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje tych Usług.
 2. Zawarcie umów o świadczenie niektórych odpłatnych Usług wymaga Rejestracji w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje tych Usług. Utworzone w procesie Rejestracji w Serwisie: Konto oraz Login Usługobiorcy mogą być przypisane tylko do jednego Usługobiorcy, przy czym może on posiadać tylko jedno Konto.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie odpłatnych Usług niewymagające Rejestracji w Serwisie następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Usługobiorcę, które następuje poprzez wniesienie przez Usługobiorcę opłaty w wysokości i zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie odpłatnych Usług wymagające Rejestracji w Serwisie następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Usługobiorcę zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu. Do momentu rozpoczęcia świadczenia tej Usługi Usługobiorca może dokonywać zmian w złożonym zamówieniu korzystając z Konta w Serwisie.
 5. Usługodawca zastrzega, że niektóre ze świadczonych przez niego Usług mogą wymagać podania przez Usługobiorcę danych osobowych, bez konieczności dokonania Rejestracji w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje tych Usług.
 6. W przypadku dostępnej w Serwisie publikacji o charakterze periodycznym, Usługobiorca może zakupić jej prenumeratę, w wybranej przez niego formie tej publikacji uwzględnionej w Serwisie, na wybrany okres przewidziany w opisie publikacji zawartej na stronie Serwisu – na warunkach określonych szczegółowo przy składaniu zamówienia.
 7. Sprzedaż prenumeraty elektronicznej dziennika Rzeczpospolita, dziennika Parkiet, czasopisma (magazynu) Sukces, czasopisma Bloomberg Businessweek Polska oraz subskrypcji dostępu do elektronicznych serwisów specjalnych prezentowanych w Serwisie, w tym do Archiwum (w wybranym przez Usługobiorcę zakresie spośród prezentowanych w Serwisie), w tym pobieranie wszelkich płatności należnych z tego tytułu - na zasadach określonych szczegółowo przy składaniu zamówienia - dokonywana jest przez e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie (00-838), przy ul. Prostej 51, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000304553, NIP: 8951827513, REGON: 933049202, o kapitale zakładowym 1 809 000,00 zł (w całości opłaconym), adres e-mail: serwisyplatne@rp.pl., nr tel.: (+48 22) 463-00-66., (w godzinach od 8:00 do 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

VI PŁATNOŚCI

 1. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi odpłatnej po jej opłaceniu przez Usługobiorcę.
 2. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty Usługodawca określa w Serwisie.
 3. Płatności mogą być realizowane za pośrednictwem systemu PayU.pl, obsługiwanego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-324), ul. Marcelińska 90, KRS nr 0000478681, NIP: 527-270-17-13, REGON: 146896842, lub systemu Przelewy24.pl obsługiwanego przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327), ul. Kanclerska 15, KRS nr 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068. W przypadku niektórych Usług płatności mogą być dokonywane poprzez SMS Premium, bądź w systemie płatności automatycznie odnawialnych.
 4. Płatności za pośrednictwem systemu PayU.pl, lub systemu Przelewy24.pl, w zależności od ich dostępności, które dokonywane są na zasadach określonych aktualnie dla tych sposobów płatności przez obsługujące je podmioty, mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem płatniczym, w oparciu o który następuje realizacja płatności za pośrednictwem ww. systemów; w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez PayU S.A., bądź PayPro S.A. przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.
 5. Usługodawca w Serwisie udostępnia Usługobiorcom odpowiedni formularz transakcji.
 6. Dokonanie płatności w systemie płatności automatycznie odnawialnych jest dostępne wyłącznie poprzez kartę kredytową. W systemie tym Usługobiorca ma możliwość wybrania automatycznego przedłużania okresu korzystania z opłaconej Usługi objętej tym systemem, na kolejny okres dostępny dla tej Usługi, z zachowaniem wcześniejszych warunków umowy o jej świadczenie. Oznacza to, że po zakończeniu okresu, za jaki została opłacona Usługa, konto Usługobiorcy zostanie obciążone za kolejny taki sam okres, zaś korzystanie z Usługi będzie przedłużone o ten okres. Autoodnawialność płatności może być w każdej chwili wyłączona przez Usługobiorcę za pośrednictwem jego Konta. Wyłączenie automatycznej odnawialności jest nieodwracalne w odniesieniu do trwającego aktualnie okresu, za który Usługa została opłacona. Ponowne wybranie płatności automatycznie odnawialnej możliwe jest po wygaśnięciu bieżącego okresu, na jaki została wykupiona Usługa.
 7. W razie wniesienia przez Usługobiorcę opłaty w wysokości wyższej niż określona w obowiązującym cenniku umieszczonym na stronach Serwisu, Usługodawca zwraca nadwyżkę Usługobiorcy.
 8. W zakresie i na zasadach określonych w odrębnym regulaminie, Użytkownik może także dokonywać zapłaty za zamówione Usługi, w tym produkty, punktami przyznanymi mu zgodnie z takim regulaminem.

VII PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia należności za Usługi odpłatne w terminie i w sposób określony w Serwisie dla danego typu Usługi.
 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych a także z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy (jak siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, itp.) - o czym w miarę możliwości technicznych poinformuje Usługobiorców w dostępny mu sposób, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatu w tym przedmiocie na stronie Serwisu.
 4. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług bezpłatnych łącznie wyniosły nie więcej niż 120 godzin w miesiącu, zaś w świadczeniu Usług odpłatnych nie więcej niż 10% czasu, za jaki opłacona została dana Usługa.
 5. Korzystając z Serwisu, Usługobiorcy obowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz przestrzegać powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich (Netykieta).
 6. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
 7. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.
 8. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną przewidzianą w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm. – dalej: „Prawo autorskie”). Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione. Zasady korzystania z utworów w rozumieniu Prawa autorskiego, wykraczającego poza ramy dozwolonego użytku określa odrębny regulamin.
 9. Usługobiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia Loginu i Hasła dostępu do Usług odpłatnych przed dostępem osób nieuprawnionych.
 10. Usługodawca nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na wszystkie wysłane przez Usługobiorców pytania związane z określoną tematyką. Nie dotyczy to Usługi odpłatnej, która została opłacona.
 11. W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Usługobiorcę adresu e-mail, Usługobiorca zobowiązany jest podać prawdziwy adres e-mail, tj. taki pod którym odbiera korespondencję. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy podany w części I ust. 2 Regulaminu. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Usługobiorcy na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu zostały prawidłowo doręczone, z zastrzeżeniem unormowań dotyczących Konsumentów.
 12. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania, Usługobiorca przy dokonywaniu Rejestracji może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Usługodawcy i podmiotów z nim powiązanych na podany przez niego adres e-mail lub w postaci sms na podany przez niego numer telefonu - poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy treści takiego oświadczenia. Usługobiorca może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, przesyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy wskazany w części I ust. 2 Regulaminu.
 13. Usługodawca nie udziela gwarancji na Usługi oraz nie przewiduje dla nich usług posprzedażnych.

VIII ZASADY ZAMIESZCZANIA WPISÓW W SERWISIE

 1. Przedmiotem umów, o których mowa w części III ust. 1 pkt 2, pkt 3 lub pkt 4 Regulaminu, jest:
  1. przechowywanie przez Usługodawcę Wpisu na serwerach oraz jego wyświetlanie przez Usługodawcę w Serwisie;
  2. licencja udzielona Usługodawcy przez Usługobiorcę na korzystanie z Wpisu.
 2. Korzystanie z Usługi Forum lub Bloga wymaga Rejestracji w Serwisie oraz aktywowania jej zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie Serwisu, w którym jest dostępna.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Forum następuje w momencie wysłania Wpisu do Usługodawcy w celu umieszczenia go na Forum.
 4. Forum służy wymianie opinii, poglądów i informacji.
 5. Usługodawca zastrzega, że nie będzie świadczył Usługi przechowywania i wyświetlania Wpisu, który będzie zawierał treści niezgodne z wymogami określonymi Regulaminem.
 6. Wyświetlanie Wpisu związanego z określonym materiałem zamieszczonym w Serwisie będzie trwało nie dłużej niż wyświetlanie materiału, którego dany Wpis dotyczy.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do automatycznego publikowania obok zamieszczonego Wpisu części adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Usługodawcy w chwili zamieszczania Wpisu.
 8. Jeżeli Wpis stanowi utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, Usługobiorca udziela Usługodawcy nieodpłatnej, licencji na korzystanie z tego utworu na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie egzemplarzy utworu jakąkolwiek znaną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 9. Licencja, o której mowa w ust. 8, zostaje udzielona z chwilą dokonania Wpisu, na cały czas trwania autorskich praw majątkowych do Wpisu jako utworu.
 10. Usługodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji na korzystanie z Wpisu.
 11. Usługobiorca zezwala Usługodawcy na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Wpisu, tj. w szczególności na jego modyfikowanie, dokonywanie w nim skrótów i zmian redakcyjnych, z prawem dalszego udzielania takiego zezwolenia, a także na włączanie do Wpisu treści pochodzących od Usługobiorcy lub włączanie Wpisu lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Usługobiorcy - w zakresie opisanym w ust. 8 powyżej.
 12. Niedopuszczalne jest publikowanie w Serwisie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa.
 13. Niedopuszczalne jest publikowanie w szczególności:
  1. wulgaryzmów;
  2. reklam (z zastrzeżeniem Usługi Bloga Komercyjnego) lub przekazów stanowiących reklamę ukrytą;
  3. odesłań do innych stron internetowych;
  4. komunikatów prasowych lub pochodzących od agencji informacyjnych, itp.;
  5. pochodzących od osób trzecich tekstów mających charakter utworu w rozumieniu Prawa autorskiego, chyba że publikacja taka będzie mieścić się w granicach cytatu;
  6. treści niezgodnych z prawem, w szczególności treści naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, prawa autorskie osób trzecich;
  7. treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, w tym polityków;
  8. treści stanowiących formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszających prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu;
  9. treści zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, „konie trojańskie", dane zawierające „pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
  10. treści pisanych w językach innych, niż polski;
  11. zgłoszeń dotyczących błędów redaktorskich, tzn. literówek, błędów ortograficznych oraz merytorycznych; w przypadku pojawienia się błędów w treści artykułów, prosimy o przesłanie informacji na adres uwagi@rp.pl.
 14. Usługobiorca zamieszcza Wpis w Serwisie wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 15. Każdy, kto poweźmie informację, że treści zamieszczone w Serwisie przez Usługobiorcę są niezgodne z prawem lub z postanowieniami Regulaminu, może i powinien poinformować Usługodawcę o fakcie i miejscu zamieszczenia takich treści, pocztą elektroniczną na adres podany w części I ust. 2 Regulaminu.
 16. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania treści Wpisów zamieszczanych przez Usługobiorców w Serwisie.
 17. Usługodawca jest uprawniony usunąć każdy Wpis (także komentarz), w tym zamieszczony w ramach Forum lub Bloga, w każdej chwili, jeśli zajdzie uzasadniona potrzeba. Dotyczy to w szczególności przypadków niezgodności Wpisu z postanowieniami Regulaminu lub obowiązującym prawem.
 18. Usługodawca jest uprawniony zablokować dostęp do Forum lub Bloga Usługobiorcy, którego postępowanie jest sprzeczne z Regulaminem, a także zablokować dostęp do Forum lub Bloga z adresu IP komputera, z którego korzystał ten Usługobiorca.
 19. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego lub trwałego zawieszenia funkcjonowania Forum.

IX Archiwum

 1. W ramach świadczenia Usługi „Archiwum” Usługodawca w szczególności:
  1. udostępnia Usługobiorcom publikowane w Serwisie, w którym świadczona jest ta Usługa, artykuły i materiały prasowe z aktualnego wydania wskazanego w tym Serwisie tytułu prasowego Usługodawcy;
  2. udostępnia Usługobiorcom publikowane w Serwisie, o którym mowa w pkt 1, artykuły i materiały prasowe o charakterze archiwalnym.
 2. Usługodawca zastrzega, że Usługa „Archiwum” ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być wykorzystywana jako narzędzie służące podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, biznesowych lub podobnych.
 3. Korzystanie z Usługi „Archiwum” wymaga dokonania Rejestracji. Usługa Archiwum jest odpłatna.
 4. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia należności za Usługę Archiwum w kwocie, terminie i w sposób określony w Serwisie, w którym świadczona jest ta Usługa, dla danego typu Usługi „Archiwum”.
 5. Usługodawca rozpoczyna świadczenie Usługi „Archiwum” po jej opłaceniu przez Usługobiorcę.
 6. Usługodawca ma prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu w zakresie dotyczącym Usług „Archiwum”, dokonywania w nim zmian i modyfikacji.
 7. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w ramach Usługi „Archiwum” i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.

X ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Wpisy zamieszczane w Serwisie przez Usługobiorców.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie Hasła lub Loginu do Konta, ujawnianie danych osobowych;
  2. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia Konta Usługobiorcy, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
  3. za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji z Serwisu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych, itp.;
  4. za jakiekolwiek ewentualne szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych znajdujących się w innych domenach, niż domeny określone w części I ust.1 Regulaminu, do których linki zamieszczono w Serwisie.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Usługobiorców, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Usługodawcę do Usługobiorcy.
 6. Usługodawca zastrzega, że wszelkie zawarte w Serwisie treści objęte jego tematyką mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że informacje zamieszczone w ramach materiałów udostępnianych za pośrednictwem Serwisu, jak w szczególności wszelkiego rodzaju dane, porady i wskazówki, w tym np. z zakresu informacji giełdowych - nie zastąpią porad ani wskazówek udzielonych przez eksperta w tej dziedzinie na podstawie szczegółowej analizy wszystkich okoliczności danego przypadku. Wskazane wyżej treści są przygotowywane z dołożeniem starań, aby były poprawne merytorycznie i aktualne, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność, czy możliwość zastosowania się do zawartych w nich danych, wskazówek, porad, itp., ani za skutki ich zastosowania.

XI PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.), do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.
 2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.
 3. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
  1. nazwisko i imiona Usługobiorcy;
  2. numer NIP;
  3. adres zamieszkania lub pobytu;
  4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu;
  5. adres poczty elektronicznej;
  6. numer telefonu;
  7. data urodzenia.
 4. Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe Usługobiorcy, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy o świadczenie Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożnością świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu;
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca;
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług;
  4. informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.
 6. Usługodawca jest administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników będących osobami fizycznymi, przetwarzanych w zakresie i celu świadczenia Usług - w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 1182, z późn. zm.), zwanym dalej także „administratorem danych”.
 7. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 8. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 9. W przypadku korzystania z Usług wymagających Rejestracji Usługobiorca realizuje prawo, o którym mowa w ust. 8 powyżej, za pośrednictwem swojego Konta w Serwisie.
 10. W przypadku korzystania z Usług niewymagających Rejestracji, lecz podania określonych danych, Usługobiorca realizuje prawo, o którym mowa w ust. 8 powyżej, przesyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail Usługodawcy wskazany w części I ust. 2 Regulaminu. Usługobiorca jest obowiązany podać nazwę, pod którą korzystał z Usługi, adres e-mail, którym się posłużył, jak również podać link do treści, które zamieścił w Serwisie.
 11. Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.

XII PLIKI COOKIES

GM może używać plików „cookies” kiedy użytkownik (Usługobiorca) odwiedza stronę www. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych, i są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer GM na komputerze użytkownika, które serwer GM może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Serwisów GM, GM może także umieszczać pliki „cookies” w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy jej serwisami (portalami) a współpracującymi z GM innymi serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych Usług GM. Jednocześnie GM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach GM (Serwisu).

XIII POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące Usług, o których mowa w Regulaminie, Usługobiorca może składać w formie pisemnej, w tym za pomocą listu poleconego, na adres Usługodawcy wskazany w części I ust. 2 Regulaminu.
 2. O ile obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa nie stanowią inaczej, Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. W przypadku prenumeraty publikacji periodycznych dostępnych w Serwisie, reklamacja może dotyczyć także niedostarczenia lub opóźnienia w dostarczeniu danego wydania takiej publikacji.
 4. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy oraz:
  1. w przypadku Usług wymagających Rejestracji - nazwę Konta (Login) Usługobiorcy;
  2. w przypadku Usług wymagających podania adresu e-mail - adres e-mail Usługobiorcy podany Usługodawcy.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji (rekomendowane jest, aby była ona przesyłana listem poleconym) przez Usługodawcę.
 6. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
 7. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany przy składaniu reklamacji.

XIV ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług niewymagających Rejestracji w Serwisie ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.
 2. Umowa, o której mowa w części III ust. 1 pkt 2, pkt 3 lub pkt 4 Regulaminu, jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron w dowolnym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem postanowień odrębnej umowy w zakresie korzystania z Usługi Bloga Komercyjnego.
 3. Wypowiedzenia dokonuje się poprzez przesłanie drugiej Stronie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na adres e-mail wskazany w części I ust. 2 Regulaminu, gdy wypowiedzenia Umowy dokonuje Usługobiorca, bądź na adres e-mail podany przez Usługobiorcę, gdy Stroną wypowiadającą Umowę jest Usługodawca. Przy czym należy wskazać precyzyjnie jakiego Wpisu wypowiedzenie dotyczy.
 4. Umowa świadczenia odpłatnej Usługi rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki opłacona została taka Usługa, niezależnie od tego, czy do zawarcia Umowy o świadczenie tej Usługi wymagana była Rejestracja w Serwisie.
 5. Usunięcie Konta Usługobiorcy w Serwisie nie skutkuje rozwiązaniem zawartych przez niego umów o świadczenie Usług. Umowy o świadczenie Usług wymagających Rejestracji, inne niż wskazane w części III ust. 1 pkt 2, pkt 3 lub pkt 4 Regulaminu oraz inne niż zawierane na czas oznaczony, ulegają rozwiązaniu wskutek ich wypowiedzenia, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenia dokonuje się poprzez przesłanie drugiej Stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail tej Strony.
 6. Usługobiorcom będącym Konsumentami przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia takiej umowy, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.
 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 6 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy, wskazany w części I ust. 2 Regulaminu, przed upływem tego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w części I ust. 2 Regulaminu. Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z którego można skorzystać, znajduje się tutaj (kliknij aby pobrać).
 8. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności.
 9. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 6, nie przysługuje w odniesieniu do Umów:
  1. o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług;
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęto za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług określonego w ust 6, i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa do odstąpienia od tej umowy.
 10. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług, o których mowa w części III ust. 1 pkt 2, pkt 3 lub pkt 4 Regulaminu, ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Wpisu - w razie niezgodności Wpisu z postanowieniami Regulaminu lub obowiązującym prawem.
 11. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umów o świadczenie Usług i do zablokowania dostępu do Konta lub usunięcia Konta Usługobiorcy korzystającego w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu z Usług wymagających Rejestracji w Serwisie. Wypowiedzenie dokonane w takiej sytuacji przez Usługodawcę wywołuje skutek natychmiastowy w odniesieniu do wszystkich umów zawartych przez Usługobiorcę z Usługodawcą na wszystkie Usługi świadczone w Serwisie i może wiązać się z usunięciem wszelkich danych Usługobiorcy z bazy danych Usługodawcy, z zastrzeżeniem postanowienia części XI ust.2.
 12. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi wymagającej zarejestrowania w Serwisie i usunąć Konto Usługobiorcy, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Usługodawcę i usunięciu Konta z Serwisu wskutek naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

XV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia przez Usługodawcę Usług odpłatnych - z zastrzeżeniem ust.4.
 2. Usługobiorcy zostaną poinformowania o treści zmiany Regulaminu z 30 dniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmiany, poprzez umieszczenie tej wiadomości, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji - na głównej stronie Serwisu przez co najmniej 30 dni.
 3. Usługobiorcy przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług płatnych najpóźniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. Oświadczenie Usługobiorcy w tym przedmiocie wymaga przesłania na adres na adres e-mail: wskazany w części I ust. 2 Regulaminu.
 4. Zmiana danych adresowych lub kontaktowych dotyczących Usługodawcy określonych w Regulaminie, ani zmiana adresu redakcji Serwisu - nie stanowi zmiany Regulaminu.
 5. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy, Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej serwisyplatne@rp.pl
 6. Regulamin wchodzi w życie dnia 3.08.2015 r.
zyciewarszawy.pl

Najczęściej czytane